Joieria Gracia

Joiería Gràcia
Pg. Gracia, 46 bajo
08007 Barcelona
Tf. 96 215 55 51

Español | Clients | Contacte

Política de privacitat

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE L’ESTABLERT EN LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. PRINCIPI D’INFORMACIÓ

En compliment de l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD), li informem de manera expressa, precisa i inequívoca, que les dades facilitades per vostè a través dels formularis disposats a l’efecte en la nostra página web o en qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, així com els que es generin durant la seva relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat d’ADEHALA, S.L., degudament notificats en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivada d’aquesta.

Així mateix, en compliment de l’establert en la dita LOPD i el la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), li informem que les seves dades podrien ser utilitzades amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònics equivalents.

Igualment, li informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al seu desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, particularment, quan concorri un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interés legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per dita norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractamen compleixi un haver que li imposi aquesta norma.

2. PRINCIPI DEL CONSENTIMENT

El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en l’apartat anterior s’entendrà prestat a través de la marcació de la casella corresponent disposada amb aquesta finalitat en la nostra pàgina web.

3. CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITADES

L’emplenament de tots i cadacun dels camps que apareixen en els formularis disposats a dit efecte en la nostra página web té carácter obligatori (en cas contrari, apareixeran marcats amb un asterisc els camps que tinguin caràcter obligatori). La negativa a facilitar les seves dades portaría aparellada la impossibilitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que aquests són necessaris per la prestació de serveis derivada d’aquesta.

4. PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES

El destinatari del servei será l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant ADEHALA, S.L. de bona fe com a mer prestador del servei.

En el cas que el destinatari del servei faciliti dades falses a o de terceres persones sense mitjançar el seu consentiment per a això, respondrà personalment enfront de ADEHALA S.L., els afectats o interessats, Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si procedeix, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància. ADEHALA, S.L. no recull dades de persones menors de catorze anys a través de la seua página web.

En el cas que una persona menor de catorze anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a dit efecte en la nostra web o en qualsevol altre canal de recollida d’aquestes, es procedirà a la seva destrucció immediata en el moment en què es tingui coneixement de tal circumstància.

Amb la finalitat de donar compliment a allò establert en l’article 4.3 de la LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a ADEHALA, S.L. els canvis que es produeixin en les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.

5. EINES DE SEGUIMENT DE LA NAVEGACIÓ

La nostra página web pot utilizar eines de seguiment de la navegació a través de la mateixa adreça IP del destinatari del servei, amb la finalitat de millorar i garantir la prestació de servais i el funcionament tècnic d’aquesta.

6. PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES

ADEHALA, S.L. ADEHALA, S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de carácter personal i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures d’índole técnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de carácter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnología, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos alfet que estiguin exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, desenvolupades en el Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

7. EXERCICI DE DRETS

En compliment de l’establert en la LOPD i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, el destinatari del servei pot exercir, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancell·lació i oposició davant el responsable del fitxer o del tractament, adjuntant fotocòpia del DNI.

8. RESPONSABLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer o del tractament és ADEHALA, S.L. , amb adreça a l’efecte de notificacions en PASSEIG DE GRÀCIA, 46 baix, 08007 - BARCELONA.