Joieria Gracia

Joiería Gràcia
Pg. Gracia, 46 bajo
08007 Barcelona
Tf. 96 215 55 51

Español | Clients | Contacte

Contacte

En compliment d’allò establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD), li informem de manera expressa, precisa i inequívoca que les dades facilitades per vostè, així com els que es generin durant la relació amb la nostra entitat, seran objectes de tractament en els fitxers responsabilitat d’ADEHALAI, S.L., degudament inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat.

Així mateix, li informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari pel seu desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei.

La nostra entitat compleix amb les mesures de seguretat aplicables als fitxers i tractaments automatitzats i no automatitzats recollides en el Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (d’ara endavant, RDLOPD).

En compliment de l’establert en la LOPD i RDLOPD, vostè pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a: ADEHALAI, S.L. amb adreça en Passeig de gracia, 46 tda., 08007 Barcelona (Barcelona), adjuntant fotocòpia del seu DNI.

Pots contactar amb nosaltres per telèfon, venir a la Nostra joieria o mitjançant aquest formulari.

Gràcies per contactar amb nosaltres, et respondrem tan aviat com ens siga possible.